Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh/ ướp lạnh (A) - 24 giờ hỏng máy lạnh

Xem và tải Bộ Điều khoản Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh/ ướp lạnh (A) - 24 giờ hỏng máy lạnh: Tại đây

(Phù hợp cho thực phẩm trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ bằng máy móc)

 

Xem và tải Bộ Điều khoản Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh/ ướp lạnh (A) - 24 giờ hỏng máy lạnh: Tại đây

(Phù hợp cho thực phẩm trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ bằng máy móc)

 

 Xem và tải Bộ Điều khoản Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh/ ướp lạnh (A) - 24 giờ hỏng máy lạnh: Tại đây

(Phù hợp cho thực phẩm trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ bằng máy móc)

 

 Xem và tải Bộ Điều khoản Bảo hiểm thực phẩm đông lạnh/ ướp lạnh (A) - 24 giờ hỏng máy lạnh: Tại đây

(Phù hợp cho thực phẩm trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ bằng máy móc)

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM