Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Báo cáo tài chính quý 4/2017  và giải trình biến động