TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc một số thay đổi như sau:

- Theo CV số 1428/2019-BM/HĐQT Kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đối với ông Lê Văn Thành cho đến khi chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

- Theo CV số 1406/2019 - BM/HĐQT Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Năng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho đến khi chính thức nghỉ hưu theo chế độ, nhiệm kỳ 2019-2023.

- Theo CV số 1408/2019-BM/HĐQT Bổ nhiệm ông Châu Quang Linh - Giám đốc Bảo Minh Đồng Nai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 05 năm 2019 - 2024.

- Theo CV số 1409/2019-BM/HĐQT Bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng - Chuyên viên Ban Bảo hiểm con người giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty, kiêm nhiệm Thư ký công ty và Thư ký HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm.

- Theo CV số 1419/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm ông Sái Văn Hưng - Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch giữ quyền Giám đốc Ban Kế toán Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 01 năm.

- Theo CV số 1418/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thư - Trợ lý Tổng Giám đốc giữ quyền Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 01 năm.

- Theo CV số 1417/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm bà Trương Thị Đàm - Giám đốc ban Kế toán Trụ Sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kế toán Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho đến khi chính thức nghỉ chế độ hưu trí.

- Theo CV số 1416/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hòa - Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kế toán Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm

- Theo CV số 1420/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm bà Phan Thị Hoàng Trang - Phó Giám đốc Ban Kế toán Trụ Sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Kế toán Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm.

- Theo CV số 1421/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Kế toán Trụ Sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh với thời hạn 03 năm.

- Theo CV số 1421/2019-BM/TCNS Điều chuyển và bổ trí nhân sự Kế toán và Ban Tài chính - Kế hoạch

BMI News

 

Viết bình luận