THƯ MỜI GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN CHO VIỆC GIÁM ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Kính gửi: Các nhà thầu

Nhằm hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiẻm xe cơ giới, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức đấu thầu liên quan đến gói thầu “Giải pháp trực tuyến cho việc giám định tổn thất ôtô trực tuyến”.Tổng công ty cổ phần Bảo Minh  xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tham gia cung ứng giải pháp.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin tại Ban bảo hiểm xe cơ giới - Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bảo Minh - 26, Tôn Thất Đạm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  Số điện thoại: 028.3824190, số fax: 028.38294185, địa chỉ e-mail: nhminh@baominh.com.vn

 

Viết bình luận