Thông cáo báo chí

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Số liệu tại thông cáo này được lấy thống nhất theo BCTC đã được kiểm toán 2016)

 

Sáng ngày Thứ sáu, 28/04/2017 tại Trụ sở chính Bảo Minh - số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.

Theo chương trình, đại hội lần này bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, đồng thời sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trình kế hoạch kinh doanh 2017, tờ trình quyết toán thù lao, khen thường của HĐQT, BKS năm 2016 & phương án năm 2017.

* Một số thông tin chính yếu về hoạt động kinh doanh 2016:

-          Tổng tài sản: 5.125 tỷ đồng.

-          Vốn chủ sở hữu: 2.171 tỷ đồng.

-          Vốn điều lệ đã góp: 913 tỷ đồng.

-          Dự phòng nghiệp vụ: 1.957 tỷ đồng.

Trong đó:

 • Dự phòng phí BH gốc và nhận TBH: 1.303 tỷ đồng.
 • Dự phòng bồi thường BH gốc và nhận TBH: 549 tỷ đồng.
 • Dự phòng dao động lớn: 104 tỷ đồng.

-          HĐQT trình đại hội mức chia cổ tức năm 2016 là 10% vốn điều lệ đã góp.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

-          Tổng doanh thu đạt 3.353 tỷ đồng, bằng 104,48%KH, tăng trưởng 111,87%.

Trong đó:

 • DT phí bảo hiểm gốc: 3.101 tỷ đồng, bằng 102,7%KH, tăng trưởng 110%.
 • DT nhận tái bảo hiểm: 371 tỷ đồng, bằng 103,28%KH, tăng trưởng 110,5%.
 • DT hoạt động tài chính: 277 tỷ đồng, bằng 131,99%KH, tăng trưởng 140,96%.

-          Chi bồi thường: 1.065 tỷ đồng, bằng 41,29% doanh thu. Một số vụ tổn thất lớn đã thực hiện duyệt chi trả bồi thường lớn như Ngân Sơn, Dệt Hà Nam…

-          Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 222,7 tỷ đồng, đạt 147,51% so với kế hoạch.

-          Đặc biệt lợi nhuận thuần hoạt động KDBH cả năm 2016 đạt 48,9 tỷ, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần HĐKDBH đạt 1,8%. Tỷ lệ chi phí kết hợp đạt 98,2%.

* Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

 1. Các mục tiêu phấn đấu chính:

-          Kiên định mục tiêu “Hiệu quả, tăng trưởng và tiếp tục đổi mới”

-          Tiếp tục có lãi cao về kinh doanh bảo hiểm gốc.

-          Hoạt động đầu tư tài chính an toàn và hiệu quả.

 1. Các chỉ tiêu kinh doanh 2017:

-          Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 3.918 tỷ đồng, tăng trưởng 4,46%.

Trong đó:

 • Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.322 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.
 • Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 407 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%.

-          Doanh thu hoạt động tài chính: 189 tỷ đồng, bằng 68,19% so với thực hiện năm 2016.

-          Lợi nhuận trước thuế: 198 tỷ đồng.

 1. Một số giải pháp triển khai trong năm 2017:

-          Về địa bàn kinh doanh: Tập trung nguồn lực để phát triển kinh doanh các địa bàn trọng điểm, đồng thời hạn chế ở những địa bàn kém phát triển, chi phí cao, kinh doanh thường xuyên lỗ trong nhiều năm.

-          Về nghiệp vụ bảo hiểm: Tập trung nguồn lực nâng cao doanh thu đối với nhóm nghiệp vụ có hiệu quả Hạn chế nhóm các nhóm nghiệp vụ có hiệu quả kinh doanh thấp, mức độ rủi ro cao qua các năm.

-          Về kênh phân phối: Ưu tiên phát triển kênh bán lẻ Kiểm soát tính tuân thủ việc chi trả hoa hồng đại lý, môi giới theo đúng quy định; Mở rộng kênh bán hàng qua ngân hàng và các tổ chức tài chính; Có chính sách ưu tiên khai thác trực tiếp các dịch vụ lớn.

-          Tăng cường nhận tái bảo hiểm và khuyến khích đồng bảo hiểm nhưng có chọn lọc.

-          Về quản lý khách hàng: cần nắm rõ thông tin khách hàng và chủ động CSKH, đặc biệt là khách hàng lớn, khách hàng truyền thống.

-          Về lương thưởng: Thống nhất việc tiếp tục giao lương tại trụ sở chính từ cấp TGĐ đến từng nhân viên theo hướng gắn với doanh thu và hiệu quả Tăng nguồn lương và chi phí kinh doanh cho khối trực tiếp kinh doanh.

-          Tuân thủ quy định tại thông tư 194/2014/TT-BTC về ký kết hợp đồng bảo hiểm, theo dõi thu phí bảo hiểm và hủy hợp đồng bảo hiểm.

-          Phấn đấu đạt 80% các đơn vị được kiểm tra nội bộ về tài chính và công nợ.

---------oOo---------

Thông cáo báo chí này được đăng tải trên Website Bảo Minh (www.baominh.com.vn) từ ngày 27/04/2017.

* Quan hệ báo chí của Bảo Minh:

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Marketing.

ĐTDĐ: 0908.240.540 / Email: latuan@baominh.com.vn