Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền