Sửa đổi điều lệ Tổ chức hoạt động của Bảo Minh theo quy định của TT 121/2012 của BTC luật doanh nghiệp 2014

Để phù hợp với  các quy định của Pháp luật hiện hành và tăng cường công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh.