Nghị Quyết & Biên bản ĐHĐCĐ 2017 của Bảo Minh

 Nghị Quyết & Biên bản ĐHĐCĐ 2017 của Bảo Minh