Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Xin bấm chọn các link dưới đây để xem Nghị Quyết, Biên bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh:

  1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ (5,5 MB, .pdf)
  2. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông (2,8MB, .pdf)
  3. Biên bản kiểm phiếu (7,7MB, .pdf)