Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh năm 2016

Bảo Minh xin công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT.
Xin bấm chọn link dưới đây để xem hoặc tải về