Thông báo: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 25/03/2011. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 28/04/2011 (Thứ năm) tại Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2017
10:08