Tờ trình thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ quy chế tổ chức Đại hội
02-10-2017
14:34

Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015
02-10-2017
14:27

Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh 2014, phân phối lợi nhuận 2014 và quyết toán thù lao khen thưởng

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ về Kết quả kinh doanh 2014, phân phối lợi nhuận 2014 và quyết toán thù lao khen thưởng HĐQT & BKS
02-10-2017
14:26

Sửa đổi điều lệ Tổ chức hoạt động của Bảo Minh theo quy định của TT 121/2012 của BTC luật doanh nghiệp 2014

Để phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và tăng cường công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh.
02-10-2017
14:19

Thông báo mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
02-10-2017
14:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thành công tốt đẹp

Ngày 25/04/2014, tại Văn phòng TSC Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02-10-2017
14:05

Thông cáo báo chí của Tổng công ty CP Bảo Minh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Sáng ngày Thứ sáu, 25/04/2014 tại Trụ sở chính Bảo Minh (số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM), Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02-10-2017
14:03

Quy chế bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quy chế bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
02-10-2017
14:00