Xem chi tiết ›› Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2015

Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán tài chính trong năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:37

Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát cho Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014, Ban Kiểm Soát đã đánh giá kết quả hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014
02-10-2017
14:36

Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015
02-10-2017
14:27

Sửa đổi điều lệ Tổ chức hoạt động của Bảo Minh theo quy định của TT 121/2012 của BTC luật doanh nghiệp 2014

Để phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và tăng cường công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, Tổng Công ty CP Bảo Minh trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh.
02-10-2017
14:19

Thông báo mời họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
02-10-2017
14:07

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh thành công tốt đẹp

Ngày 25/04/2014, tại Văn phòng TSC Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
02-10-2017
14:05