Báo cáo tình hình quản trị công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh báo cáo tình hình quản trị công ty
29-01-2018
17:17

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ủy Quyền số 0108/2018 - BM/VP Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
12-01-2018
17:09

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI)
25-12-2017
14:39

Thông báo chi trả cổ tức

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo về ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền
02-10-2017
15:25

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
15:19

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí dành cho ĐHĐCĐ 2017
02-10-2017
15:04

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh
02-10-2017
15:01