Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
02-10-2017
14:46

Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Sáng ngày Thứ sáu, 24/04/2015 tại Trụ sở chính Bảo Minh - số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.
02-10-2017
14:40

Xem chi tiết ›› Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2015

Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán tài chính trong năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:37

Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát cho Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014, Ban Kiểm Soát đã đánh giá kết quả hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014
02-10-2017
14:36