Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh năm 2016

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT
02-10-2017
15:27

Thông báo chi trả cổ tức

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo về ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền
02-10-2017
15:25

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí dành cho ĐHĐCĐ 2017
02-10-2017
15:04

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Bảo Minh

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu tài liệu cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
02-10-2017
15:03

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016
02-10-2017
14:46