Báo cáo về việc kiểm tra, giám sát cho Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014

Thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh năm 2014, Ban Kiểm Soát đã đánh giá kết quả hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2014