Báo cáo của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động trong năm 2014

BÁO CÁO CỦA HĐQT TRONG NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

(Căn cứ vào các yêu cầu của Điều 7 Thông tư 121/2012 của Bộ Tài Chính)

Trong năm 2013, tập thể CBCNV của Bảo Minh đã có nhiều cố gắng, vượt qua mọi thử thách, thực hiện các mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra và đã đạt được những kết quả sau:

  1. Công ty mẹ:

Tổng doanh thu: 2.776 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch ĐHĐCĐ giao tăng trưởng 1,1% so với năm 2012)

Trong đó:

Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.300 tỷ đồng (đạt 93.2% kế hoạch, tăng trưởng 0,6% so với năm 2012).

Doanh thu nhận tái: 285 tỷ đồng (đạt 110,4% kế hoạch, tăng trưởng 19,7% so với năm 2012)

Doanh thu hoạt động tài chính: 191 tỷ đồng (đạt 113,8% kế hoạch, bằng 85,8% so với năm 2012)

Lợi nhuận thuần từ HĐKDBH: 54,8 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch, gấp nhiều lần so với năm 2012)

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 44,7 tỷ đồng (đạt 193% kế hoạch, bằng 60,6% so với năm 2012)

Lợi nhuận trước thuế: 103,4 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch, tăng trưởng 16,3% so với năm 2012)

Lợi nhuận sau thuế: 91 tỷ đồng (đạt 111,4% kế hoạch, tăng trưởng 12,3% so với năm 2012).

  1. Báo cao hợp nhất:

Bảo Minh có 02 Công ty con (UIC và BMSC). Báo cáo hợp nhất chỉ ảnh hưởng tới phần đầu tư tài chính và lợi nhuận hợp nhất, cụ thể:

  1. Tổng doanh thu: 2.781 tỷ đồng (đạt 95,86% kế hoạch ĐHĐCĐ giao)

Trong đó:

Doanh thu bảo hiểm gốc: 2.300 tỷ đồng (đạt 93,2% kế hoạch, tăng trưởng 0,6% so với năm 2012)

Doanh thu nhận tái BH: 285 tỷ đồng (đạt 110,4% kế hoạch, tăng trưởng 19,7% so với năm 2012)

Doanh thu hoạt động tài chính: 196 tỷ đồng (đạt 110,4% kế hoạch, tăng trưởng 19,7% so với năm 2012)

  1. Lợi nhuận toàn bộ các hoat động kinh doanh 2013

Lợi nhuận trước thuế: 105 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch, bằng 98,4% so với năm 2012)

Lợi nhuận sau thuế: 91 tỷ đồng (đạt 1014% kế hoạch, bằng 98% so với năm 2012)

Nhìn tổng thể, hoạt động kinh doanh của Bảo Minh đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhiều năm liền tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn thị trường, các nghiệp vụ không phát triển được, các thị trường lớn như TP. HCM và Hà Nội doanh thu tăng trưởng chậm. Hiện nay, thị phần của Bảo Minh đã giảm xuống chỉ còn 9,44%, cách rất xa Bảo Việt (23,30%) và PVI (20,94%).

Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực cố gắng của các cấp Lãnh đạo và toàn thể CBCNV của cả hệ thống, Bảo Minh đã đạt được kết quả về lợi nhuận, vượt 14% so với kế hoạch và đã đạt được kết quả về lợi nhuận, vượt 14% so với kế hoạch và đề nghị mức chia cổ tức là 10% cho các Cổ đông